Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΩΙΝΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ»

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο – Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26, με Α.Φ.Μ. 094031399 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και αριθ. ΓΕΜΗ 274601000, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο “DOPE”, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρου Μεσογείων 451, ΤΚ 15343 , με Α.Φ.Μ. 095756010, της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια με τίτλο «Πρωινό Παπαδοπούλου» (στο εξής «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο της εμπορικής προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας.

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα αναδειχθούν 30 νικητές που θα κερδίσουν από μία πολυκαφετιέρα μεικτή Delonghi BCO411 και 30 νικητές που θα κερδίσουν από έναν αποχυμωτή Tefal ZC1508, καθώς και ισάριθμοι επιλαχόντες.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 04/03/2024 (και ώρα Ελλάδος 08:00) μέχρι και την 14/04/2024 (και ώρα Ελλάδος 23:59).

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στη τυχόν νέα ημερομηνία λήξης, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής του. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο  www.proinopapadopoulou.gr.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά την πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.  3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει μία φορά στον διαγωνισμό με τη συμπλήρωση μοναδικού  email και μοναδικού αριθμού ελληνικού κινητού τηλεφώνου. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό του ίδιου φυσικού προσώπου περισσότερες φορές με συμπλήρωση είτε διαφορετικού  email ή διαφορετικού αριθμού κινητού τηλεφώνου. Επίσης, απαγορεύεται η συμμετοχή άλλου φυσικού προσώπου με στοιχεία (email & αριθμός ελληνικού κινητού τηλεφώνου), τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Εταιρεία και στη Διοργανώτρια, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά τους ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα με όνομα χώρου www.proinopapadopoulou.gr, εφεξής «η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού» και να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email και αριθμό κινητού τηλεφώνου) αφού προηγουμένως συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, επιλέγοντας ‘’συναινώ’’ στη δήλωση συγκατάθεσης, όπου συναινεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην Εταιρεία να χρησιμοποιηθούν από την ίδια ή/και συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό της σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της.

Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει και υποστηρίζει τεχνικά για λογαριασμό της Εταιρείας τον ιστότοπο www.proinopapadopoulou.gr, μέσω του οποίου διεξάγεται ο Διαγωνισμός. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας, συλλέγει κι επεξεργάζεται τα στοιχεία των συμμετεχόντων που απαιτούνται για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, διενεργεί την ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών, επικοινωνεί με τους νικητές του διαγωνισμού και συλλέγει τα στοιχεία τους που απαιτούνται για την αποστολή των δώρων σε αυτούς από την Εταιρεία.

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

 

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ  

Θα αναδειχτούν τριάντα (30) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από μία πολυκαφετιέρα Delonghi BCO411 και τριάντα (30) επιλαχόντες αυτών και τριάντα (30) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από έναν αποχυμωτή Tefal ZC1508 και τριάντα (30) επιλαχόντες αυτών. Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα διενεργηθεί από την DOPE στις 17/04/2024 και ώρα 11:00 υπό τους κατωτέρω προβλεπόμενους όρους. 

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών στον Διαγωνισμό. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους συμμετοχής, (β) δεν αποτελεί, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας και της Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας και της Εταιρείας, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων θα γίνει με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας randompicker.com, η οποία διασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Οι επιλαχόντες θα καλούνται κατά τη σειρά κληρώσεως τους στη θέση του τυχόν αποκλειόμενου ή μη δυνάμενου να ειδοποιηθεί νικητή.

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και θα παραμείνουν αναρτημένα για τον χρόνο που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Παράλληλα, οι νικητές θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά στα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Σε περίπτωση που, μετά από εβδομήντα δύο (72) ώρες από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και τηλεφωνικής επικοινωνίας, η Εταιρεία ή η Διοργανώτρια δεν έχει λάβει απάντηση από κάποιον νικητή ή σε περίπτωση που εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ο νικητής δεν έχει δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την αποστολή του δώρου που του έχει κληρωθεί ή δώσει ανακριβή στοιχεία ή σε περίπτωση που παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους του Διαγωνισμού, τότε η Εταιρεία θα δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να ακυρώσει τη συμμετοχή του, οπότε χάνει αυτοδίκαια και οριστικά κάθε δικαίωμα επί του δώρου που του έχει κληρωθεί, και θα καλείται ο πρώτος στη σειρά επιλαχών. Αν οι παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του επιλαχόντος, τότε χάνεται αυτοδίκαια και οριστικά κάθε δικαίωμα και του εν λόγω επιλαχόντος επί του δώρου και καλείται ο επόμενος στη σειρά επιλαχών.

Η αποστολή των δώρων θα γίνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη διενέργεια της Κλήρωσης. Για όσα δώρα παραμείνουν αδιάθετα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Εταιρεία δύναται να τα διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι αυτής.

 

6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ 

Τριάντα (30) νικητές θα κερδίσουν από μία πολυκαφετιέρα Delonghi BCO411. 

Επιπλέον τριάντα (30) νικητές θα κερδίσουν από έναν αποχυμωτή Tefal ZC1508.

Τα δώρα παρέχονται από την Εταιρεία ως έχουν, δεν μπορούν να πωληθούν ούτε να ανταλλαχθούν με χρήματα ή παροχή υπηρεσίας, ούτε να εκχωρηθούν σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους.

 

Πολυκαφετιέρα Delonghi BCO411 

Οι 30 πολυκαφετιέρες Delonghi BCO411 μαύρου χρώματος, οι οποίες θα κληρωθούν, έχουν ισχύ 1750W και φέρουν εγγύηση προμηθευτή 2 έτη.

Αποχυμωτής Tefal ZC1508 

Οι 30 αποχυμωτές Τefal ZC1508 μαύρου χρώματος, οι οποίοι θα κληρωθούν, έχουν ισχύ 150W και φέρουν εγγύηση κατασκευαστή 2 έτη.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ωστόσο, η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις ή αδυναμία απονομής των δώρων εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την παράδοσή τους, ούτε για άλλες πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με την αποστολή ή μεταφορά των δώρων.

Τα δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι της Εταιρείας.

Η αποστολή των δώρων είναι δυνατή σε περιοχές μόνο εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση που η  δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής είναι εκτός Ελλάδος, ο Νικητής θα καλείται να επιλέξει εντός 2 ημερών νέα διεύθυνση αποστολής εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση αποτυχίας γνωστοποίησης  διεύθυνσης εντός Ελλάδας, ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής.

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας και της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας ως Εκτελούσας την Επεξεργασία για λογαριασμό της, θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η ανάδειξη των Νικητών.

Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και στο πλαίσιο των σκοπών του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός εάν η τήρησή τους για μεγαλύτερο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρονικό διάστημα είναι προς τούτο απαραίτητο. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Υπεύθυνης Επεξεργασίας Εταιρείας, καθώς και της Διοργανώτριας ως Εκτελούσας την Επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, οι ανωτέρω εταιρείες  ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ή νικητών, κατά περίπτωση, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρείες ταχυμεταφοράς και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Εταιρείας αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των  συμμετεχόντων,  νικητών/αναπληρωματικών, σε τρίτους πέραν των ανωτέρω συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών/αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εταιρεία, χρησιμοποιώντας προς τούτο τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας, θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια. 

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω email στη διεύθυνση [email protected] ή/και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Εταιρεία, στη διεύθυνση έδρας αυτής (οδός Πέτρου Ράλλη αρ. 26, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778) ή μέσω email προς τη διοργανώτρια στη διεύθυνση [email protected] ή/και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη διεύθυνση έδρας αυτής (Λεωφόρος Μεσογείων 451, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343).

Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής [email protected].

 

8. ΑΠΟΔΟΧH ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Εταιρεία διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπο κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και δεν τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

β) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού. 

 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της Ιστοσελίδας https://papadopoulou.gr ή/και της Ιστοσελίδας του διαγωνισμού  https://www.proinopapadopoulou.gr ή/και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Εταιρείας, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας.

Η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα λειτουργίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους.

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.